ติดต่อเรา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏราชนครินทร์
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
(038) 500 – 000 ต่อ 6350, 6352
(038) 535 – 430
http://grad.rru.ac.th
grad@rru.ac.th