ประเภทบทความที่เปิดรับ

>> กลุ่มการศึกษา
>> กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ
>> กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
>> กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข แพทย์แผนไทย
>> กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
>> กลุ่มอื่นๆ เช่น ศาสตร์พระราชา ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม