รายชื่อผู้ลงทะเบียนส่งผลงานแบบโปสเตอร์

 

รหัส           ชื่อ – นามสกุล               ชื่อบทความ       กลุ่มบทความ   สถานะ
01 นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล เครือข่ายการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านสวนผัก ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอพิจารณา
02 นางสาวหทัยทิพย์ บุญเลิศ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ
ด้วยโปรแกรม Google Site เรื่อง
ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้
กลุ่มการศึกษา รอพิจารณา
03 นายภาณุทัต จิรานนท์ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตสุขภัณฑ์แห่งหนึ่ง ในประเทศไทย กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ รอพิจารณา
04 นางอิงอร ลิ้มวัฒนาถาวรกุล การศึกษาการฟื้นฟูตลาดคลองสวน 100 ปี กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ รอพิจารณา
05 นางสาวกัลยา นามสงวน พฤติกรรมของผู้นำ การรับรู้ เจตคติของผู้ร่วมงาน และบรรยากาศขององค์กรที่มีผลต่อ พฤติกรรมความรับผิดชอบและประสิทธิภาพการทำงานใน หน่วยงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอพิจารณา
06 นางสาวสุวัจนี อุปถัมภ์ การจำลองฟลักซ์ของอนุภาคพลังงานสูงตามเวลาของการระเบิดบนดวงอาทิตย์แบบทันทีทันใด จากยานอวกาศ Advanced Composition Explorer กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอพิจารณา
07 นางสาวภาวิณี เรือนคำ การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอพิจารณา
08 นางสาวศิริรัตน์ ช่วยประสิทธิ์ พัฒนาความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง พืช กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอพิจารณา
09 นางสาววันเพ็ญ ภุมรินทร์ English Learning Activities Outside the Class of Thai Undergraduates กลุ่มการศึกษา รอพิจารณา
10 นายอุดม ชัยสุวรรณ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านสวัสดี ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอพิจารณา
11 นางสาวภาวิดา แสนวันดี การศึกษาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง ตําบลจรเข้มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอพิจารณา
12 นายประทวน วันนิจ ภูมิปัญญาการผลิตแผ่นทองคำเปลว : กรณีศึกษา นายสุชาติ เพิ่มฤทธิ์ บ้านโคกสูง ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอพิจารณา
13 นายวีรชัย สุขพ่วง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำคดียาเสพติดของนักโทษเด็ดขาดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอพิจารณา