รายชื่อผู้ลงทะเบียนส่งผลงานแบบบรรยาย

 

รหัส        ชื่อ – นามสกุล ชื่อบทความ กลุ่มบทความ สถานะ
01 นางน้ำค้าง แสงประเสริฐ การพัฒนาผงปรุงรสแกงเห็ดกึ่งสำเร็จรูป กลุ่มอื่นๆ เช่น ศาสตร์พระราชา ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม รอพิจารณา
02 นางสาวกมลณรัตน์ ทรัพย์ประกอบ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมารดานฤมล กลุ่มการศึกษา รอพิจารณา
03 นางสาวจิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการออกแบบป้ายไวนิลในยุคไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มการศึกษา รอพิจารณา