รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

ลำดับ            ชื่อ – นามสกุล            หน่วยงาน
01 นายอรรถพจน์ บัวงาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
02 นางสาวจิตติญา ดิลกศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์