รายละเอียดการประชุม

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ : ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1. หลักการและเหตุผล
          งานวิชาการและวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้เพื่อประโยชน์
ทางวิชาการ และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าว การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย
เป็นเวทีที่สำคัญ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยและนักวิชาการอื่น นอกจากนี้ การเผยแพร่ผลงานยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปอันนำไปสู่การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ: ราชนครินทร์แฟร์ ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดเป็นเวทีแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ คณาจารย์นักศึกษา บุคลากร นักวิชาการ ทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

2. วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยสู่สาธารณชน
          2.2 เพื่อให้นักวิจัยมีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเองสู่สาธารณชน

3. เป้าหมาย
          3.1 เชิงปริมาณ
                   3.1.1 นักวิชาการและนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
                   3.1.2 คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
                   3.1.3 บุคคลทั่วไปที่สนใจ
          3.2 เชิงคุณภาพ
                   3.2.1 ได้รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพของผู้วิจัยสู่สาธารณชน
                   3.2.2 นักวิจัยมีเวทีในการถ่ายทอดนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเอง
สู่สาธารณชน

4. ระยะเวลาดำเนินการ
          วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562

5. สถานที่
          ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงทรา

6. การประเมินผล
          6.1 จากการสังเกตการเข้าร่วมโครงการการประชุมวิชาการ
          6.2 จากแบบสอบถาม

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาคุณภาพครู

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          8.1 ได้รวบรวมและเผยแพร่งานวิจัยจากวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักวิจัยสู่สาธารณชน
          8.2 ผู้วิจัยมีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของตนเองสู่สาธารณชน
          8.3 ผู้วิจัยได้พัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพงานวิจัย
          8.4 ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
          8.5 มีการจัดทำเล่มสรุปรวมบทความวิจัย (Proceeding) เผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป