เกี่ยวกับการส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความ

>> เปิดรับต้นฉบับบทความเพื่อรับการพิจารณา
>> ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
>> ประกาศผลการพิจารณาตอบรับบทความ
>> ส่งคืนบทความเพื่อปรับแก้ไข
>> ส่งคืนบทความที่แก่ไขแล้วกลับมาที่ผู้จัดงาน
>> ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน
>> วันนำเสนอผลงาน

วันที่ 24 ส.ค. – 30 ก.ย. 2562
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
วันที่ 8 ตุลาคม 2562
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2562
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 2562